نقد و بررسی نظریه های شناخت
46 بازدید
ناشر: مرکز سیاسی ایدئولوژیک شهربانی کل کشور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1359
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی